Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:users:user_waiting_active_self

user_waiting_active_self

Khi thành viên tự kích hoạt tài khoản qua email.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $userid Integer
1 $user_data Array

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'user_waiting_active_self', $priority, function($vars) {
    $userid = $vars[0];
    $user_data = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/users/user_waiting_active_self.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 01:00 do hoaquynhtim99