Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:users:user_delete

user_delete

Khi thành viên bị xóa khỏi hệ thống.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $userid Integer

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'user_delete', $priority, function($vars) {
    $userid = $vars[0];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/users/user_delete.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:59 do hoaquynhtim99