User Tools

Site Tools


Action disabled: register
nukeviet5:codex:hooks-reference:users:user_add_in_admin

user_add_in_admin

Thành viên mới do admin tạo.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $userid Integer
1 $user_data Array

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'user_add_in_admin', $priority, function($vars) {
    $userid = $vars[0];
    $user_data = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/users/user_add_in_admin.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:59 do hoaquynhtim99