Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:users:user_add_by_openid

Đăng ký mới

Xin điền vào mọi thông tin sau đây để tạo một username mới cho wiki này. Bạn cần cung cấp e-mail chính xác - để gởi password mới của bạn đến đấy. Username cần là một pagename hợp lệ.

Đăng kýnukeviet5/codex/hooks-reference/users/user_add_by_openid.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:59 do hoaquynhtim99