Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:users:new_user_waiting_by_openid

new_user_waiting_by_openid

Khi một thành viên mới chờ kích hoạt bằng việc đăng nhập qua OpenID.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $userid Integer
1 $array_register Array
2 $server String

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'new_user_waiting_by_openid', $priority, function($vars) {
    $userid = $vars[0];
    $array_register = $vars[1];
    $server = $vars[2];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/users/new_user_waiting_by_openid.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:58 do hoaquynhtim99