Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:users:new_registered_user

new_registered_user

Khi một thành viên mới đăng ký thành công ngoài site.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $userid Integer
1 $user_data Integer

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'new_registered_user', $priority, function($vars) {
    $userid = $vars[0];
    $user_data = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/users/new_registered_user.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:58 do hoaquynhtim99