Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:page:after_change_post_status

after_change_post_status

Sau khi thay đổi trạng thái hoạt động của một bài viết.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $id Integer
1 $status_old Integer
2 $new_status Integer

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'after_change_post_status', $priority, function($vars) {
    $id = $vars[0];
    $status_old = $vars[1];
    $new_status = $vars[2];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/page/after_change_post_status.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:57 do hoaquynhtim99