Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_rewrite_domain

get_rewrite_domain

Khi rewrite các link nội bộ.

Tham số

Không có

Dữ liệu trả về

Trả về chuỗi rỗng hoặc domain rewrite các link

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'get_rewrite_domain', $priority, function($vars) {
    $domain = '';
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $domain;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_rewrite_domain.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:54 do hoaquynhtim99