Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_global_admin_theme

get_global_admin_theme

Sau khi xác định giao diện chung trong admin. Dùng để đổi giao diện theo ý thích

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $admin_theme string
1 $module_name string
2 $module_info string
3 $op string

Dữ liệu trả về

Biến $admin_theme

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'get_global_admin_theme', $priority, function($vars) {
  $admin_theme = $vars[0];
  $module_name = $vars[1];
  $module_info = $vars[2];
  $op = $vars[3];
 
  // Thực hiện code hook tại đây...
 
  return $admin_theme;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_global_admin_theme.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/26 01:49 bởi hoaquynhtim99