Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_merge_fields

get_email_merge_fields

Khi sửa email template hệ thống lấy danh sách các merge field (tên các biến) và khi gửi email đi hệ thống sẽ lấy đầy đủ tên và dữ liệu của các biến

Tham số

Hook này tham số tùy chỉnh, tùy theo nhu cầu sử dụng. Xem chi biết bên dưới

Dữ liệu trả về

Mảng các merge field chứa tên hoặc cả tên và data tùy theo tham số truyền vào, xem bên dưới.

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'get_email_merge_fields', $priority, function($vars) {
  $merge_fields = [];
 
  // Chỉ thực hiện code sau khi kiểm tra điều kiện này
  if (in_array($vars['pid'], $vars['setpids'])) {
    // Liệt kê các biến dạng danh sách
    // Ví dụ như sau
    $merge_fields['user_full_name'] = [
      'name' => $nv_Lang->getModule('full_name'),
      'data' => '' // Dữ liệu ở đây
    ];
    $merge_fields['user_username'] = [
      'name' => $nv_Lang->getGlobal('username'),
      'data' => '' // Dữ liệu ở đây
    ];
    $merge_fields['site_name'] = [
      'name' => $nv_Lang->getGlobal('site_name'),
      'data' => '' // Dữ liệu ở đây
    ];
 
    // Điền dữ liệu vào các biến sau khi kiểm tra điều kiện này
    if ($vars['mode'] != 'PRE') {
      // Ví dụ như bên dưới
 
      //$group_id = $vars[0];
      $username = $vars[1];
      $first_name = $vars[2];
      $last_name = $vars[3];
      //$email = $vars[4];
      //$photo = $vars[5];
      //$in_groups = $vars[6];
      //$idsite = $vars[7];
      $global_config = $vars[8];
 
      $merge_fields['user_full_name']['data'] = nv_show_name_user($first_name, $last_name, $username);
      $merge_fields['user_username']['data'] = $username;
      $merge_fields['site_name']['data'] = $global_config['site_name'];
    }
  }
 
  return $merge_fields;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_email_merge_fields.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/26 01:16 bởi hoaquynhtim99