Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_content_before_send

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_content_before_send [2019/08/09 07:04]
hoaquynhtim99 [Tham số]
nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_content_before_send [2019/08/09 07:05] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Ví dụ viết plugin]
Dòng 18: Dòng 18:
 <code php> <code php>
 nv_add_hook($module_name,​ '​get_email_content_before_send',​ $priority, function($vars) { nv_add_hook($module_name,​ '​get_email_content_before_send',​ $priority, function($vars) {
-    $email_data ​= $vars[0]; +    $email_content ​= $vars[0]; 
-    $row = $vars[1];+    $email_data ​= $vars[1]; 
 +    $row = $vars[2];
  
     // Thực hiện code hook tại đây...     // Thực hiện code hook tại đây...
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_email_content_before_send.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/08/09 07:05 do hoaquynhtim99