Công cụ thành viên

Công cụ trang web


Action disabled: register
nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates_on_emailtemplate_save_error

emailtemplates_on_emailtemplate_save_error

Xảy ra khi có lỗi lưu mẫu email vào CSDL.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $array
1 $e object PDOError Exception

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'emailtemplates_on_emailtemplate_save_error', $priority, function($vars) {
    $array = $vars[0];
    $e = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates_on_emailtemplate_save_error.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/08/26 04:09 bởi hoaquynhtim99