Công cụ thành viên

Công cụ trang web


Action disabled: register
nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates_content_correct_before_save

emailtemplates_content_correct_before_save

Xử lý biến $array trước khi lưu mẫu email vào CSDL (thêm mẫu email, sửa mẫu email).

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $array

Dữ liệu trả về

Biến $array

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'emailtemplates_content_correct_before_save', $priority, function($vars) {
    $array = $vars[0];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $array;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates_content_correct_before_save.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/08/26 04:07 bởi hoaquynhtim99