Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates_content_after_save

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


emailtemplates_content_after_save

Gọi ra trước khi lưu mẫu email vào CSDL (thêm mẫu email, sửa mẫu email).

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $array array Dữ liệu để lưu vào SDL

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'emailtemplates_content_after_save', $priority, function($vars) {
    $array = $vars[0];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates_content_after_save.1566792366.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2019/08/26 04:06 do hoaquynhtim99