Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates_content_after_save

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates_content_after_save [2019/08/26 04:06]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates_content_after_save [2019/08/26 04:07]
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== emailtemplates_content_after_save ====== ====== emailtemplates_content_after_save ======
  
-Gọi ra trước ​khi lưu mẫu email vào CSDL (thêm mẫu email, sửa mẫu email).+Gọi ra sau khi lưu mẫu email vào CSDL (thêm mẫu email, sửa mẫu email).
  
 ==== Tham số ==== ==== Tham số ====
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates_content_after_save.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/08/26 04:07 do hoaquynhtim99