Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:on_emailtemplate_save_error

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:on_emailtemplate_save_error [2019/08/14 01:54] (hiện tại)
hoaquynhtim99 được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== on_emailtemplate_save_error ======
  
 +Sự kiện xảy ra khi lỗi lưu mẫu email vào CSDL.
 +
 +==== Tham số ====
 +
 +^ STT ^ Tên biến        ^ Kiểu dữ liệu    ^ Ghi chú                ^
 +| 0   | $array          | array                                  |
 +| 1   | $e              | array           | Error Exception        |
 +
 +==== Dữ liệu trả về ====
 +
 +Không có
 +
 +==== Ví dụ viết plugin ====
 +
 +<code php>
 +nv_add_hook($module_name, 'on_emailtemplate_save_error', $priority, function($vars) {
 +    $array = $vars[0];
 +    $e = $vars[1];
 +
 +    // Thực hiện code hook tại đây...
 +});
 +</code>
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates/on_emailtemplate_save_error.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/08/14 01:54 bởi hoaquynhtim99