Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:email_content_before_save

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


email_content_before_save

Xử lý nội dung trước khi lưu vào CSDL (thêm mới mẫu email, sửa mẫu email).

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $array array

Dữ liệu trả về

Biến $array['default_content'] là nội dung email

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'email_content_before_save', $priority, function($vars) {
    $array = $vars[0];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $array['default_content'];
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates/email_content_before_save.1565747319.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2019/08/14 01:48 do hoaquynhtim99