Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:email_content_before_save

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:email_content_before_save [2019/08/14 01:48]
hoaquynhtim99 bị xoá
— (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== email_content_before_save ====== 
  
-Xử lý nội dung trước khi lưu vào CSDL (thêm mới mẫu email, sửa mẫu email). 
- 
-==== Tham số ==== 
- 
-^ STT ^ Tên biến ​       ^ Kiểu dữ liệu ​   ^ Ghi chú                ^ 
-| 0   | $array ​         | array           ​| ​                       | 
- 
-==== Dữ liệu trả về ==== 
- 
-Biến ''​$array['​default_content'​]''​ là nội dung email 
- 
-==== Ví dụ viết plugin ==== 
- 
-<code php> 
-nv_add_hook($module_name,​ '​email_content_before_save',​ $priority, function($vars) { 
-    $array = $vars[0]; 
- 
-    // Thực hiện code hook tại đây... 
- 
-    return $array['​default_content'​];​ 
-}); 
-</​code>​