Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:content_from_db

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:content_from_db [2019/08/14 01:52] (hiện tại)
hoaquynhtim99 được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== content_from_db ======
  
 +Xử lý biến $array khi lấy từ CSDL ra, áp dụng khi sửa mẫu email.
 +
 +==== Tham số ====
 +
 +^ STT ^ Tên biến ​       ^ Kiểu dữ liệu ​   ^ Ghi chú                ^
 +| 0   | $array ​         | array           ​| ​                       |
 +
 +==== Dữ liệu trả về ====
 +
 +Biến ''​$array''​
 +
 +==== Ví dụ viết plugin ====
 +
 +<code php>
 +nv_add_hook($module_name,​ '​content_from_db',​ $priority, function($vars) {
 +    $array = $vars[0];
 +
 +    // Thực hiện code hook tại đây...
 +
 +    return $array;
 +});
 +</​code>​
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates/content_from_db.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/08/14 01:52 do hoaquynhtim99