Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:emailtemplates:content_from_db

content_from_db

Xử lý biến $array khi lấy từ CSDL ra, áp dụng khi sửa mẫu email.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $array array

Dữ liệu trả về

Biến $array

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'content_from_db', $priority, function($vars) {
    $array = $vars[0];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $array;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/emailtemplates/content_from_db.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/08/14 01:52 bởi hoaquynhtim99