Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:db_slave_connect

db_slave_connect

Khi kết nối với máy chủ CSDL Slave.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $db Object
1 $db_config Array

Dữ liệu trả về

Biến $db là Object mang thông tin kết nối với máy chủ Slave, nếu không có thông tin kết nối vẫn phải trả về biến $db ở tham số đầu vào

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'db_slave_connect', $priority, function($vars) {
    $db = $vars[0];
    $db_config = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $db;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/db_slave_connect.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:53 do hoaquynhtim99