Site Tools


nukeviet4:setup:requirements

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:setup:requirements [2018/01/29 08:33]
hoaquynhtim99 [Môi trường máy chủ]
nukeviet4:setup:requirements [2019/12/28 08:21] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Môi trường máy chủ]
Dòng 6: Dòng 6:
 **Yêu cầu bắt buộc** **Yêu cầu bắt buộc**
   * Hệ điều hành: Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7   * Hệ điều hành: Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7
-  * PHP: PHP 5.6 => PHP 7.((Đây là yêu cầu của NukeViet 4.3.01, đối với các phiên bản khác yêu cầu về PHP như sau: NukeViet < 4.3 yêu cầu php 5.5 => 7.1)) và kèm thao các thư viện bắt buộc sau+  * PHP: PHP từ 5.6 đến ​PHP 7.((Đây là yêu cầu của NukeViet 4.3.08, đối với các phiên bản khác yêu cầu về PHP như sau: NukeViet < 4.3.01 yêu cầu php 5.5 => 7.1, NukeViet < 4.3.05 yêu cầu PHP 5.6 => 7.2, NukeViet 4.3.05 đến 4.3.07 yêu cầu php từ 5.6 đến 7.3)) và kèm thao các thư viện bắt buộc sau
     * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)     * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)
     * PHP hỗ trợ opendir     * PHP hỗ trợ opendir
nukeviet4/setup/requirements.1517214819.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2018/01/29 08:33 do hoaquynhtim99