Site Tools


nukeviet4:setup:requirements

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:setup:requirements [2017/03/01 09:40]
laser
nukeviet4:setup:requirements [2019/12/28 08:21] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Môi trường máy chủ]
Dòng 5: Dòng 5:
  
 **Yêu cầu bắt buộc** **Yêu cầu bắt buộc**
-  * Hệ điều hành: Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows +  * Hệ điều hành: Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7 
-  * PHP: PHP 5.5 hoặc phiên bản mới nhấ và kèm thao các thư viện bắt buộc sau+  * PHP: PHP từ 5.6 đến PHP 7.4 ((Đây là yêu cầu của NukeViet 4.3.08, đối với các phiên bản khác yêu cầu về PHP như sau: NukeViet < 4.3.01 yêu cầu php 5.5 => 7.1, NukeViet < 4.3.05 yêu cầu PHP 5.6 => 7.2, NukeViet 4.3.05 đến 4.3.07 yêu cầu php từ 5.6 đến 7.3)) và kèm thao các thư viện bắt buộc sau
     * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)     * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)
     * PHP hỗ trợ opendir     * PHP hỗ trợ opendir
     * PHP hỗ trợ thư viện xử lý ảnh GD     * PHP hỗ trợ thư viện xử lý ảnh GD
-    * PHP hỗ trợ thư viện mã hóa mcrypt+    * PHP hỗ trợ thư viện mã hóa Openssl
     * PHP hỗ trợ session     * PHP hỗ trợ session
     * PHP hỗ trợ uploads file     * PHP hỗ trợ uploads file
Dòng 28: Dòng 28:
  
 __**Ghi chú:**__ __**Ghi chú:**__
-  * Với những website sử dụng hosting, NukeViet 4 làm việc tốt nhất trên các hosting Linux cài sẵn Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, DirectAdmin hoặc Cpanel.+  * Với những website sử dụng hosting, NukeViet 4 làm việc tốt nhất trên các hosting Linux cài sẵn Apache 2.2, PHP 5.6, MySQL 5.6, DirectAdmin hoặc Cpanel.
   * Với các website cần chịu tải cao, nên sử dụng Nginx, PHP7 (php-fpm). Tham khảo: [[web_server:​cai-dat-server-chi-tai-cao|Cài đặt Server chịu tải cao chạy NukeViet 4]]   * Với các website cần chịu tải cao, nên sử dụng Nginx, PHP7 (php-fpm). Tham khảo: [[web_server:​cai-dat-server-chi-tai-cao|Cài đặt Server chịu tải cao chạy NukeViet 4]]
  
 ===== Máy tính người truy cập ===== ===== Máy tính người truy cập =====
 NukeViet 4 cho kết quả là chuẩn HTML5 và CSS 3, đây là định dạng chuẩn mà hầu hết các trình duyệt hiện nay đang hỗ trợ. Chính vì vậy các website làm trên nền NukeViet 4 có thể truy cập tốt trên các phiên bản mới nhất của trình duyệt FireFox, Internet Explorer 9, Google Chrome ... Máy tính người truy cập chỉ cần cài một trong các trình duyệt này là có thể tương tác với NukeViet thông qua internet hoặc intranet. NukeViet 4 cho kết quả là chuẩn HTML5 và CSS 3, đây là định dạng chuẩn mà hầu hết các trình duyệt hiện nay đang hỗ trợ. Chính vì vậy các website làm trên nền NukeViet 4 có thể truy cập tốt trên các phiên bản mới nhất của trình duyệt FireFox, Internet Explorer 9, Google Chrome ... Máy tính người truy cập chỉ cần cài một trong các trình duyệt này là có thể tương tác với NukeViet thông qua internet hoặc intranet.
nukeviet4/setup/requirements.1488361218.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/03/01 09:40 do laser