User Tools

Site Tools


nukeviet4:concepts:plugins

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

nukeviet4:concepts:plugins [2016/06/15 03:20]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet4:concepts:plugins [2016/06/20 02:34] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
-Plugin là tập hợp những đoạn code được "​gắn"​ thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống.+Khái niệm plugin xuất hiện lần đầu tiên ở bản NukeViet 4.0. Plugin là tập hợp những đoạn code được "​gắn"​ thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống
 + 
 +Mỗi plugin được viết vào một file duy nhất và đặt vào thư mục ''​includes/​plugin''​. Plugin có thể được gọi ra trước khi kết nối đến CSDL hoặc trước khi gửi nội dung website về trình duyệt.
  
nukeviet4/concepts/plugins.1465960835.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/06/15 03:20 do hoaquynhtim99