Site Tools


nukeviet4:concepts:language

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

nukeviet4:concepts:language [2016/06/17 02:01]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet4:concepts:language [2016/06/17 02:02] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Ngôn ngữ theo địa phương và quốc gia]
Dòng 12: Dòng 12:
   * Chế độ xác định ngôn ngữ theo địa phương được bật và đã cấu hình trong quản trị.   * Chế độ xác định ngôn ngữ theo địa phương được bật và đã cấu hình trong quản trị.
   * Người sử dụng chưa chọn ngôn ngữ khác trong lần truy cập trước đó.   * Người sử dụng chưa chọn ngôn ngữ khác trong lần truy cập trước đó.
-  * Hệ thống xác định được địa phương người truy cập (dải IP nằm trong thư viện IP được NukeViet quản lý, cho ti NukeViet ​3.4.02 thì NukeViet chưa xác định đưc địa phương người truy cập nếu họ đi qua IPv6)+  * Hệ thống xác định được địa phương người truy cập (dải IP nằm trong thư viện IP được NukeViet quản lý, hiện ​ti NukeViet 4 đã hỗ trợ IPv4 và IPv6)
  
 ==== Xem thêm ==== ==== Xem thêm ====
nukeviet4/concepts/language.1466128893.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/06/17 02:01 do hoaquynhtim99