Site Tools


nukeviet4:concepts:block

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

nukeviet4:concepts:block [2016/06/15 03:19]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet4:concepts:block [2016/06/17 07:52] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 9: Dòng 9:
   * Block giao diện ((Block của giao diện được đặt trong thư mục themes/​ten-theme/​blocks,​ các block này có thể sử dụng bất kỳ vị trí nào thuộc giao diện đó))   * Block giao diện ((Block của giao diện được đặt trong thư mục themes/​ten-theme/​blocks,​ các block này có thể sử dụng bất kỳ vị trí nào thuộc giao diện đó))
  
-Block của module có thể áp các [[nukeviet:​concepts:​block_template|Template]] (mẫu trình bày giao diện) khác nhau tùy vào [[nukeviet:​concepts:​theme|theme]] sử dụng.+Block của module có thể áp các [[nukeviet4:​concepts:​block_template|Template]] (mẫu trình bày giao diện) khác nhau tùy vào [[nukeviet:​concepts:​theme|theme]] sử dụng.
  
 ====== Xem thêm ====== ====== Xem thêm ======
-  * [[nukeviet:​admin:​themes:​blocks|Quản lý block]] +  * [[nukeviet4:​admin:​themes:​blocks|Quản lý block]] 
-  * [[programming:​block|Viết block (lập trình)]]+  * [[programming4:​block|Viết block (lập trình)]]
nukeviet4/concepts/block.1465960792.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/06/15 03:19 do hoaquynhtim99