Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:advanced_setting:oauth

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:advanced_setting:oauth [2016/06/15 03:57]
hoaquynhtim99
nukeviet4:advanced_setting:oauth [2016/06/17 00:54] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Quản lý kết nối tới các nhà cung cấp OpenID ======+====== Quản lý kết nối tới các nhà cung cấp Oauth ======
  
-NukeViet mặc định cung cấp phương thức đăng nhập thành viên thông qua 4 nhà cung cấp OpenID, ngoài ra quản trị wesite cũng có thể thay đổi, thêm hoặc bớt nhà cung cấp OpenID.+NukeViet mặc định cung cấp phương thức đăng nhập thành viên thông qua 4 nhà cung cấp Oauth, ngoài ra quản trị wesite cũng có thể thay đổi, thêm hoặc bớt nhà cung cấp Oauth. 
 +Các phương thức đăng nhập/đăng ký bằng Oauth sẽ không được kích hoạt sẵn, để kích hoạt, quản trị viên phải vào khu vực cấu hình module của module users để kích hoạt. Trước khi có thể kích hoạt, quản trị phải nhấp vào tên các Oauth để nhập thông tin cấu hình trước. Chi tiết như ảnh bên dưới.
  
-{{ :nukeviet4:advanced_setting:cac_nha_cung_cap_oauth.png?nolink |Ảnh: chấp nhận NukeViet OpenID}}+{{ :nukeviet4:advanced_setting:cac_nha_cung_cap_oauth.png |Ảnh: chấp nhận NukeViet Oauth}}
  
-{{ :nukeviet4:advanced_setting:cac_nha_cung_cap_oauth.png?nolink&300 |}}+====== Bổ sung kết nối tới các nhà cung cấp Oauth ngoài danh sách có sẵn ======
  
 +Dữ liệu về các nhà cung cấp Oauth được lưu ở thư mục ''modules/users/login''.
  
-{{ :nukeviet4:advanced_setting:cac_nha_cung_cap_oauth.png?nolink&900 |}} +Để thêm một nhà cung cấp Oauth, thực hiện các thao tác sau: 
- +  * Thêm vào thư mục ''modules/users/login'' file oauth-name.php. Trong đó ''name'' là tên nhà cung cấp Oauth. Chú ý nhà cung cấp được thêm vào phải được hỗ trợ từ thư việ[[https://packagist.org/packages/and/oauth|Oauth]]. Nếu không có cần viết mới cho thư viện and/Oauth 
-====== Bổ sung kết nối tới các nhà cung cấp OpenID ngoài danh sách có sẵn ====== +  * Vào ''Admin Control Panel/ Thành viên/ cấu hình module'', tại  mục ''Các nhà cung cấp Oauth được chấp nhận'', chọn nhà cung cấp vừa thêm sau đó lưu lại. 
- +  * Thêm một ảnh có tên ten-nha-cung-cap.png vào theme hiện dùng theo đường dẫn ''themes/ten-theme/images/users/''
-Dữ liệu về các nhà cung cấp OpenID được lưu ở file ''includes/openid.php''+
- +
-Để thêm một nhà cung cấp OpenID, thực hiện các thao tác sau: +
-  * Thêm biến ''$openid_servers'' vào file ''openid.php'', trong đó giá trị ''identity'' là đường dẫđến website có cung cấp OpenID. +
-  * Vào ''Admin Control Panel/ Thành viên/ cấu hình module'', tại  mục ''Các nhà cung cấp OpenID được chấp nhận'', chọn nhà cung cấp vừa thêm sau đó lưu lại. +
-  * Thêm một ảnh có tên ten-nha-cung-cap.gif vào theme hiện dùng theo đường dẫn ''themes/ten-theme/images/users/''+
  
 ====== Tham khảo ====== ====== Tham khảo ======
-  * [[programming:connect_nukeviet_openid|Kết nối vào cổng OpenID do NukeViet.VN cung cấp]]+  * [[programming4:connect_nukeviet_oauth|Kết nối vào cổng Oauth do NukeViet.VN cung cấp]]
nukeviet4/advanced_setting/oauth.1465963048.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/15 03:57 bởi hoaquynhtim99