Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:users:oauth

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Cấu hình đăng nhập tài khoản thông qua OAuth 2.0 credentials

1) Cấu hình với Oauth Google

Để đăng ký OAuth 2.0 credentials, xem chi tiết tại: https://developers.google.com/accounts/docs/OpenIDConnect#getcredentials

Phần: Obtain OAuth 2.0 credentials

Ví dụ khai báo tại google cho site http://demo.nukeviet.vn

Authorized JavaScript origins: http://demo.nukeviet.vn

Authorized redirect URIs : http://demo.nukeviet.vn/index.php?language=vi&nv=users&op=oauth&server=google

Sau đó cần cấu hình tại trang cấu hình của module, Khai báo App ID/API Key: là thông số Client ID do google tạo ra (http://demo.nukeviet.vn/admin/index.php?language=vi&nv=users&op=config&oauth_config=google)

Ví dụ: 95005052-kou7g15jsb1tq2kipixxxxxrvqmje5nc.apps.googleusercontent.com

Mã Bí Mật: Tưng ứng với Client secret do google tạo ra ví dụ: mUScXa7FVgfsxxxxxLAnIs9x

2) Cấu hình với Oauth FaceBook

nukeviet4/admin/users/oauth.1432520523.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/05/25 02:22 bởi vuthao