User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:themes:config

Thiết lập giao diện

Thiết lập giao diện là một tính năng tiện dụng cho phép bạn tùy chỉnh css như padding, margin, màu sắc, font, một số vị trí ngay trong trang quản trị thay vì phải sửa trong file .css của themes

nukeviet4/admin/themes/config.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/08/04 10:31 do trinhthinhvn