Site Tools


nukeviet4:admin:siteinfo

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet4:admin:siteinfo [2017/08/07 05:11]
trinhthinhvn [Các biến tiền định]
nukeviet4:admin:siteinfo [2018/07/02 01:37] (hiện tại)
namnbk1993 [Nhật ký hệ thống]
Dòng 43: Dòng 43:
  
 Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website
 +
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​nhat-ky-1.png?​600 |}}
nukeviet4/admin/siteinfo.1502082700.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/08/07 05:11 do trinhthinhvn