Site Tools


nukeviet4:admin:siteinfo

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:admin:siteinfo [2017/08/07 04:27]
trinhthinhvn [Cấu hình PHP]
nukeviet4:admin:siteinfo [2018/07/02 01:37] (hiện tại)
namnbk1993 [Nhật ký hệ thống]
Dòng 30: Dòng 30:
 Cấu hình php là phần hiển thị các thông số mà máy chủ cho phép bạn sử dụng cũng như bạn dựa vào đó để tùy chỉnh lại thông số sao cho phù hợp với nukeviet trong quá trình sử dụng. Cấu hình php là phần hiển thị các thông số mà máy chủ cho phép bạn sử dụng cũng như bạn dựa vào đó để tùy chỉnh lại thông số sao cho phù hợp với nukeviet trong quá trình sử dụng.
 ====== Tiện ích mở rộng ====== ====== Tiện ích mở rộng ======
 +
 +Tiện ích mở rộng liệt kê dan sách các thông số của mã php hiện có trong máy chủ
 +
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​modules:​tien-ich-mo-rong-cua-php.jpg |}}
 ====== Các biến môi trường ====== ====== Các biến môi trường ======
 +
 +Các biến môi trường là thông số của máy chủ cung cấp cho dịch vụ web
 ====== Các biến tiền định ====== ====== Các biến tiền định ======
 +
 +Các biến tiền định
 ====== Nhật ký hệ thống ====== ====== Nhật ký hệ thống ======
 +
 +Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website
 +
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​nhat-ky-1.png?​600 |}}
nukeviet4/admin/siteinfo.1502080055.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/08/07 04:27 do trinhthinhvn