Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:siteinfo

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Thông tin

  1. Các công việc chờ xử lý từ các module
  2. Thông tin từ các module
  3. Phiên bản nukeviet
  • Phiên bản đang sử dụng
  • Phiên bản phát hành chính thức

Cấu hình site

Cấu hình PHP

Tiện ích mở rộng

Các biến môi trường

Các biến tiền định

Nhật ký hệ thống

nukeviet4/admin/siteinfo.1502076084.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 03:21 bởi trinhthinhvn