Site Tools


nukeviet4:admin:shops:unit

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Đơn vị sản phẩm

Đơn vị sản phẩm là đơn vị tính số lượng sản phẩm hiện có để người truy cập và khách hàng biết được sản phẩm còn bao nhiêu để mua sản phẩm theo số lượng ước tính.

  • Để thêm mới đơn vị sản phẩm bạn hover vào “Cấu hình module” chọn submenu “Đơn vị tiền tệ”. Tiếp đến điền thông tin: Tên đơn vị sản phẩm, ghi chú. Cuối cùng là click vào “Ghi lại nội dung”
  • Sửa xóa đơn vị sản phẩm bạn làm tương tự như thêm mới nhưng bạn sẽ chọn

Khi đăng sản phẩm bạn cần phải chọn số lượng sản phẩm. Điều này là bắt buộc bởi nếu ko điền sản phẩm sẽ không được đang và khách hàng sẽ không biết sản phẩm có bán hay không bán

nukeviet4/admin/shops/unit.1435563999.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 07:46 do thinhvn