User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:shops:unit

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:admin:shops:unit [2015/06/27 07:52]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:unit [2015/07/01 01:11] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 5: Dòng 5:
 {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​don-vi-san-pham.png |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​don-vi-san-pham.png |}}
  
-  * Cho phép thêm mới đơn vị sản phẩm +  * Để thêm mới đơn vị sản phẩm ​bạn di chuyển con trỏ chuột vào “**Cấu hình module**” chọn “**Đơn vị tiền tệ**”. Tiếp đến điền thông tin: Tên đơn vị sản phẩm, ghi chú. Cuối cùng là nhấp chuộtvào “**Ghi lại nội dung**”. 
-  * Sửa xóa đơn vị sản phẩm ​hiệ+  * Sửa xóa đơn vị sản phẩm ​bạlàm tương tự như thêm mới nhưng bạn sẽ chọn "​**sửa**"​ hoặc "​**xóa**"​ thay vì điền nội dung và ghi lại nội dung.
  
-Khi đăng sản phẩm bạn cần phải chọn số lượng sản phẩm. Điều này là bắt buộc bởi nếu ko điền sản phẩm sẽ không được đang và khách hàng sẽ không biết sản phẩm có bán hay không bán+{{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​sua-xoa-don-vi-san-pham.png |}} 
 + 
 +Khi đăng sản phẩm bạn cần phải chọn số lượng sản phẩm. Điều này là bắt buộc bởi nếu ko điền sản phẩm sẽ không được đang và khách hàng sẽ không biết sản phẩm có bán hay không bán.
  
 {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​don-vi-san-pham-detail.png |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​don-vi-san-pham-detail.png |}}
nukeviet4/admin/shops/unit.1435391523.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/27 07:52 do thinhvn