Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:unit

Đây là một phiên bản cũ cùa văn bản!


Đơn vị sản phẩm

Đơn vị sản phẩm là đơn vị tính số lượng sản phẩm hiện có để người truy cập và khách hàng biết được sản phẩm còn bao nhiêu để mua sản phẩm theo số lượng ước tính.

  • Cho phép thêm mới đơn vị sản phẩm
  • Sửa xóa đơn vị sản phẩm hiện có

Khi đăng sản phẩm bạn cần phải chọn số lượng sản phẩm. Điều này là bắt buộc bởi nếu ko điền sản phẩm sẽ không được đang và khách hàng sẽ không biết sản phẩm có bán hay không bán

nukeviet4/admin/shops/unit.1435391523.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 07:52 bởi thinhvn