Site Tools


nukeviet4:admin:shops:unit

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Đơn vị sản phẩm

Đơn vị sản phẩm là đơn vị tính số lượng sản phẩm hiện có để người truy cập và khách hàng biết được sản phẩm còn bao nhiêu để mua sản phẩm theo số lượng ước tính.

nukeviet4/admin/shops/unit.1435391418.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/27 07:50 do thinhvn