User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:shops:tabs

Quản lý tab

Quản lý tab là quản lý các tab được cấu hình cho phép hiển thị ngoài site trong phần xem chi tiết của từng sản phẩm.

  1. Cho phép sửa xóa các tab hiện có.
  2. Thêm tab mới theo theo từng nội dung tùy chọn.

Hình ảnh hiển thị tab khi xem chi tiết sản phẩm ở ngoài site.

nukeviet4/admin/shops/tabs.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/01 01:16 do thinhvn