Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:payport

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:payport [2015/06/30 11:20] thinhvnnukeviet4:admin:shops:payport [2015/07/01 01:18] (hiện tại) thinhvn
Dòng 10: Dòng 10:
  
   * URL payment test: https://onepay.vn/onecomm-pay/vpc.op   * URL payment test: https://onepay.vn/onecomm-pay/vpc.op
-  * Merchant ID (vpc_Merchant): Onepay cung cấp  +  * Merchant ID (vpc_Merchant): Onepay cung cấp. 
-  * Access code (vpc_AccessCode): Onepay cung cấp  +  * Access code (vpc_AccessCode): Onepay cung cấp. 
-  * Hash code (SECURE_SECRET): Onepay cung cấp+  * Hash code (SECURE_SECRET): Onepay cung cấp.
  
 Bước 1: Đăng nhập vào khu vực quản trị. Bước 1: Đăng nhập vào khu vực quản trị.
  
-Bước 2: Chọn khu vực quản lý của module "Sản phẩm"+Bước 2: Chọn khu vực quản lý của module "Sản phẩm".
  
-Bước 3: Chọn tích hợp cổng thanh toán+Bước 3: Chọn tích hợp cổng thanh toán.
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:tich-hop-cong-thanh-toan.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:tich-hop-cong-thanh-toan.png |}}
Dòng 26: Dòng 26:
 {{ :nukeviet4:admin:shops:cac-cong-thanh-toan-tich-hop.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:cac-cong-thanh-toan-tich-hop.png |}}
  
-Bước 5: Tiến hành cấu hình thông tin+Bước 5: Tiến hành cấu hình thông tin.
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:kich-hoat-cong-thanh-toan.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:kich-hoat-cong-thanh-toan.png |}}
  
-  * Tên cổng thanh toán: OnePay+  * Tên cổng thanh toán: OnePay.
   * Domain: http://www.onepay.vn/   * Domain: http://www.onepay.vn/
   * Kích hoạt: Tích chọn nếu muốn cổng thanh toán Onepay hoạt động ngay sau khi cấu hình.   * Kích hoạt: Tích chọn nếu muốn cổng thanh toán Onepay hoạt động ngay sau khi cấu hình.
-  * Merchant ID: Điền merchant ID Onepay cung cấp +  * Merchant ID: Điền merchant ID Onepay cung cấp. 
-  * Merchant AccessCode: Điền access code Onepay cung cấp+  * Merchant AccessCode: Điền access code Onepay cung cấp.
   * Virtual Payment Client URL: http://onepay.vn/onecomm-pay/vpc.op   * Virtual Payment Client URL: http://onepay.vn/onecomm-pay/vpc.op
-  * Secure secret (hash code):  Onepay cung cấp+  * Secure secret (hash code):  Onepay cung cấp.
   * URL vấn tin QueryDR: http://onepay.vn/onecomm-pay/Vpcdps.op   * URL vấn tin QueryDR: http://onepay.vn/onecomm-pay/Vpcdps.op
-  * Các thông số khác: Giữ mặc định+  * Các thông số khác: Giữ mặc định.
  
 Sau khi tích hợp thành công, biểu tượng thanh toán của Onepay sẽ xuất hiện tại trang hóa đơn. Sau khi tích hợp thành công, biểu tượng thanh toán của Onepay sẽ xuất hiện tại trang hóa đơn.
Dòng 54: Dòng 54:
  
 ===== Cách lấy các thông số trong môi trường chạy thật ===== ===== Cách lấy các thông số trong môi trường chạy thật =====
-Truy cập https://www.paypal.com và đăng nhập với tài khoản paypal, sau đó chọn tab ''Profile''+Truy cập https://www.paypal.com và đăng nhập với tài khoản paypal, sau đó chọn tab ''Profile''.
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:12-10-2014_6-25-18_ch.png?nolink |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:12-10-2014_6-25-18_ch.png?nolink |}}
  
-Tiếp tục chọn menu ''My selling tools'', tại dòng ''Selling online => API access'' chọn ''Update'' và chọn ''Request API credentials'' như ảnh+Tiếp tục chọn menu ''My selling tools'', tại dòng ''Selling online => API access'' chọn ''Update'' và chọn ''Request API credentials'' như ảnh.
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:12-10-2014_6-32-22_ch.png?nolink |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:12-10-2014_6-32-22_ch.png?nolink |}}
  
 > Chú ý: Để API có thể hoạt động, cần cho phép gọi API bằng cách nhấp chuột vào link ''Enable Express Checkout'' như ảnh trên. > Chú ý: Để API có thể hoạt động, cần cho phép gọi API bằng cách nhấp chuột vào link ''Enable Express Checkout'' như ảnh trên.
-Tiếp tục ấn ''Agree And Submit''+ 
 +Tiếp tục ấn ''Agree And Submit''.
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:12-10-2014_6-35-15_ch.png?nolink |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:12-10-2014_6-35-15_ch.png?nolink |}}
Dòng 73: Dòng 74:
 Đây là ba thông số API Username, API Password, Signature cần nhập vào phần cấu hình cổng thanh toán. Thông số **Environment** nhập ''live'' và thông số còn lại để mặc định. Đây là ba thông số API Username, API Password, Signature cần nhập vào phần cấu hình cổng thanh toán. Thông số **Environment** nhập ''live'' và thông số còn lại để mặc định.
  
-Lưu ý: để tích hợp cổng thanh toán bạn cần di chuyển con trỏ chuột tới "**Cấu hình module**", nhấp chuột vào "**Tích hợp cổng thanh toán**"+Lưu ý: để tích hợp cổng thanh toán bạn cần di chuyển con trỏ chuột tới "**Cấu hình module**", nhấp chuột vào "**Tích hợp cổng thanh toán**".
nukeviet4/admin/shops/payport.1435663210.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/30 11:20 bởi thinhvn