Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:money

Đây là một phiên bản cũ cùa văn bản!


Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền để tính giá của từng sản phẩm và cho phép thanh toán theo loại tiền mà người quản trị cấu hình

Ví dụ:

  • Nếu website được thiết kế cho người Việt thì sử dụng đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng
  • Nếu website được thiết kế cho người Mỹ thì sử dụng đơn vị tiền tệ là Dola Mỹ

Ngoài ra, sử dụng đơn vị tiền tệ theo từng quốc gia chấp nhận thanh toán theo đơn vị tiền tệ mà quốc gia đó chấp nhận.

nukeviet4/admin/shops/money.1435389227.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 07:13 bởi thinhvn