Site Tools


nukeviet4:admin:shops:money

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
nukeviet4:admin:shops:money [2015/06/27 07:13]
thinhvn được tạo ra
nukeviet4:admin:shops:money [2015/06/30 11:16]
thinhvn
Dòng 12: Dòng 12:
 {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​don-vi-tien-te.png |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​don-vi-tien-te.png |}}
  
 +  * Để thêm đơn vị tiền tệ mới bạn hover vào "​**Cấu hình module**"​ chọn submenu "​**Đơn vị tiền tệ**"​. Tiếp đến điền thông tin: Tên loại tiền tệ, Tên gọi, Tỷ giá (1 đơn vị tiền này so với đồng tiền mặc định), Làm tròn, Ký tự định dạng tiền tệ. Cuối cùng là nhấp chuột vào "**Ghi lại nội dung**"​
 +  * Sửa xóa đơn vị tiền tệ hiện có bản cũng làm tương tự như thêm mới nhưng bạn nhấp chuột vào "​Sửa"​ hoặc "​Xóa"​ đơn vị tiền tệ
 +
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​sua-xoa-don-vi-tien-te.png |}}
 +
 +Đơn vị tiền tệ bắt buộc phải có đối với những website niêm yết giá sản phẩm và khi đăng sản phẩm đơn vị tiền tệ sẽ mặc định theo đơn vị tiền tệ đầu tiên. Vì vậy khi đăng sản phẩm bạn có thể tùy chọn lại đơn vị tiền tệ cho từng sản phẩm
 +
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​don-vi-tien-te-khi-dang-san-pham.png |}}
nukeviet4/admin/shops/money.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/01 01:11 do thinhvn