User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:shops:group

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet4:admin:shops:group [2015/07/01 01:09]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:group [2015/07/01 01:10] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 35: Dòng 35:
 **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "​**Cấu hình Module**"​ sẽ hiện ra menu con. **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "​**Cấu hình Module**"​ sẽ hiện ra menu con.
  
-**Bước 2:** Nhấp chuột vào "​**Nhóm sản phẩm**.+**Bước 2:** Nhấp chuột vào "​**Nhóm sản phẩm**".
  
 **Bước 3:** Điền thông tin vào form thông tin bên dưới danh sách nhóm sản phẩm thuộc "​**Thêm nhóm sản phẩm**"​. **Bước 3:** Điền thông tin vào form thông tin bên dưới danh sách nhóm sản phẩm thuộc "​**Thêm nhóm sản phẩm**"​.
nukeviet4/admin/shops/group.1435712993.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/01 01:09 do thinhvn