User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:shops:group

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Nhóm sản phẩm

1. Quản lý thêm, sửa, xóa nhóm sản phẩm.

2. Cho phép lựa chọn vị trí hiển thị của nhóm sản phẩm.

3. Cho phép lựa chọn có hoặc không có hiển thị nhóm sản phẩm lên trang chủ.

4. Cho phép lựa chọn cách thể hiện nhóm sản phẩm- Để thêm nhóm sản phẩm, nhập các thông tin:

  • Tên nhóm sản phẩm.
  • Chọn nhóm sản phẩm: nhóm chính hoặc các nhóm đã tạo.
  • Liên kết tĩnh : giúp tạo liên kết đến nhóm sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên nhóm sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại.
  • Bắt buộc chọn khi nhập liệu: Bắt buộc chọn ít nhất một thuộc tính của nhóm này khi thêm sản phẩm.
  • Của loại sản phẩm: Chọn loại sản phẩm cho nhóm (có thể chọn nhiều) + Từ khóa : chính là từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả : thông tin miêu tả về loại sản phẩm.
  • Quyền xem : cho phép đối tượng được xem loại sản phẩm này.

Để thêm nhóm sản phẩm bạn làm theo bước sau

Bước 1: Hover vào “Cấu hình Module” sẽ hiện ra submenu

Bước 2: Click vào “Nhóm sản phẩm

Bước 3: Điền thông tin vào form thông tin bên dưới danh sách nhóm sản phẩm thuộc “Thêm nhóm sản phẩm

Bước 4: Lưu thay đổi

**Để sửa và xóa bạn làm theo bước trên cho tới bước 2, Bước tiếp theo bạn chuyển qua phần “Danh sách nhóm sản phẩm” để thực hiện click sửa và xóa

nukeviet4/admin/shops/group.1435559253.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 06:27 do thinhvn