Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:group

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Nhóm sản phẩm

1 Quản lý thêm, sửa, xóa nhóm sản phẩm.

2 Cho phép lựa chọn vị trí hiển thị của nhóm sản phẩm.

3 Cho phép lựa chọn có hoặc không có hiển thị nhóm sản phẩm lên trang chủ.

4 Cho phép lựa chọn cách thể hiện nhóm sản phẩm- Để thêm nhóm sản phẩm, nhập các thông tin:

  • Tên nhóm sản phẩm.
  • Chọn nhóm sản phẩm: nhóm chính hoặc các nhóm đã tạo.
  • Liên kết tĩnh : giúp tạo liên kết đến nhóm sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên nhóm sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại.
  • Bắt buộc chọn khi nhập liệu: Bắt buộc chọn ít nhất một thuộc tính của nhóm này khi thêm sản phẩm.
  • Của loại sản phẩm: Chọn loại sản phẩm cho nhóm (có thể chọn nhiều) + Từ khóa : chính là từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả : thông tin miêu tả về loại sản phẩm.
  • Quyền xem : cho phép đối tượng được xem loại sản phẩm này.
nukeviet4/admin/shops/group.1435376481.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 03:41 bởi thinhvn