Site Tools


nukeviet4:admin:shops:content

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:admin:shops:content [2015/06/30 11:13]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:content [2015/07/01 01:06] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 3: Dòng 3:
 **Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:** **Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:**
  
-  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​cat|Loại sản phẩm.]] +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​cat|Loại sản phẩm.]]. 
-  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​unit|Đơn vị sản phẩm.]]+  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​unit|Đơn vị sản phẩm.]].
  
 {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​them-san-pham.png |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​them-san-pham.png |}}
  
-Để thêm mới sản phẩm, các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:+**Để thêm mới sản phẩm, các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:**
  
 **Bước 1:** Nhấp chuột vào "​**Thêm sản phẩm**"​ ở menu trái của module sản phẩm. **Bước 1:** Nhấp chuột vào "​**Thêm sản phẩm**"​ ở menu trái của module sản phẩm.
Dòng 17: Dòng 17:
   * [[nukeviet4:​admin:​shops:​cat|Loại sản phẩm]].   * [[nukeviet4:​admin:​shops:​cat|Loại sản phẩm]].
   * Mã sản phẩm: Bạn có thể tự nhập hoặc để tự động theo cấu hình module.   * Mã sản phẩm: Bạn có thể tự nhập hoặc để tự động theo cấu hình module.
-  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​unit|Đơn vị sản phẩm]]+  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​unit|Đơn vị sản phẩm]].
   * [[nukeviet4:​admin:​shops:​weight|Khối lượng]] dùng trong trường hợp website sử dụng tính năng cấu hình vận chuyển   * [[nukeviet4:​admin:​shops:​weight|Khối lượng]] dùng trong trường hợp website sử dụng tính năng cấu hình vận chuyển
-  * Giá sản phẩm dùng để điền giá thực của sản phẩm muốn bán+  * Giá sản phẩm dùng để điền giá thực của sản phẩm muốn bán.
   * Giảm giá: chọn gói cấu hình giảm giá được tạo ra ở [[nukeviet4:​admin:​shops:​discount|quản lý giảm giá]] ​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​giam-gia-san-pham.png |}}   * Giảm giá: chọn gói cấu hình giảm giá được tạo ra ở [[nukeviet4:​admin:​shops:​discount|quản lý giảm giá]] ​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​giam-gia-san-pham.png |}}
   * Hình minh họa: nhấn Browse để tìm kiếm và upload ảnh lên.   * Hình minh họa: nhấn Browse để tìm kiếm và upload ảnh lên.
   * Chú thích hình ảnh thêm vào: dùng để seo hình ảnh. ​   * Chú thích hình ảnh thêm vào: dùng để seo hình ảnh. ​
   * Giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm.   * Giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm.
-  * Nội dung chi tiết +  * Nội dung chi tiết. 
-  * Quà tặng dùng để ghi chú thông tin chương trình khuyến mại. Ví dụ: mua sản phẩm A được tặng kèm 1 sản phẩm B hoặc tặng bao nhiêu tiền... tùy vào đơn vị kinh doanh sản phẩm +  * Quà tặng dùng để ghi chú thông tin chương trình khuyến mại. Ví dụ: mua sản phẩm A được tặng kèm 1 sản phẩm B hoặc tặng bao nhiêu tiền... tùy vào đơn vị kinh doanh sản phẩm. 
-  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​group|Là sản phẩm thuộc nhóm]] +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​group|Là sản phẩm thuộc nhóm]]. 
-  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​block|Sản phẩm thuộc các block]] +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​block|Sản phẩm thuộc các block]]. 
-  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​tags|Từ khóa dành cho máy chủ tìm kiếm]]+  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​tags|Từ khóa dành cho máy chủ tìm kiếm]].
  
-**Bước 3:** Tiến hành thực hiện nhấp chuột nút "​**Đăng sản phẩm**"​ hoặc "​**Lưu sản phẩm nhưng không đăng**"​+**Bước 3:** Tiến hành thực hiện nhấp chuột nút "​**Đăng sản phẩm**"​ hoặc "​**Lưu sản phẩm nhưng không đăng**"​.
nukeviet4/admin/shops/content.1435662795.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 11:13 do thinhvn