Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:content

Đây là một phiên bản cũ cùa văn bản!


Thêm sản phẩm

Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:

Để thêm mới sản phẩm, nhập thông tin (Các phần đánh dấu * là bắt buộc nhập, các phần còn lại có thể có hoặc không):

  • Tên sản phẩm cần thêm.
  • Liên kết tĩnh: giúp tạo liên kết đến sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìmkiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại.
  • Mã sản phẩm.
  • Loại sản phẩm.
  • Chọn hình cho sản phẩm: nhấn Browse để tìm kiếm và upload ảnh lên.
  • Chú thích hình ảnh thêm vào.
  • Giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm.
  • Số lượng trong kho, giá sản phẩm và giảm giá.
  • Nội dung chi tiết cho sản phẩm.

Ta có thể chọn một trong hai nút: “Lưu sản phẩm nhưng không đăng” và “Đăng sản phẩm” tùy thuộc vào người nhập sản phẩm.

nukeviet4/admin/shops/content.1435376628.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 03:43 bởi thinhvn