Site Tools


nukeviet4:admin:shops:content

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Thêm sản phẩm

Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:

  • Loại sản phẩm.
  • Đơn vị sản phẩm.
nukeviet4/admin/shops/content.1435374821.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/27 03:13 do thinhvn