Site Tools


nukeviet4:admin:shops:cat

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet4:admin:shops:cat [2015/07/01 01:08]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:cat [2015/07/01 01:09] (hiện tại)
thinhvn [Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau:]
Dòng 33: Dòng 33:
   * Số liên kết là số lượng sản phẩm hiển thị tại trang chủ theo dạng "​**Hiển thị theo loại sản phẩm**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​so-lien-kiet-hien-thi.png |}}   * Số liên kết là số lượng sản phẩm hiển thị tại trang chủ theo dạng "​**Hiển thị theo loại sản phẩm**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​so-lien-kiet-hien-thi.png |}}
   * Icon tin mới (ngày) là thông báo trạng thái "​**Mới**"​ hiển thị trên trang chủ cho phép sau bao nhiêu ngày thì biểu tượng đó ẩn đi tính từ lúc đăng. {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​bieu-tuong-moi.png |}}   * Icon tin mới (ngày) là thông báo trạng thái "​**Mới**"​ hiển thị trên trang chủ cho phép sau bao nhiêu ngày thì biểu tượng đó ẩn đi tính từ lúc đăng. {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​bieu-tuong-moi.png |}}
-==== Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau====+==== Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau ====
  
 **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "​**Cấu hình module**"​ sẽ hiển thị ra các thành phần menu con. **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "​**Cấu hình module**"​ sẽ hiển thị ra các thành phần menu con.
nukeviet4/admin/shops/cat.1435712891.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/01 01:08 do thinhvn