Site Tools


nukeviet4:admin:shops:cat

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:admin:shops:cat [2015/06/30 02:55]
thinhvn [Loại sản phẩm]
nukeviet4:admin:shops:cat [2015/07/01 01:09] (hiện tại)
thinhvn [Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau:]
Dòng 3: Dòng 3:
 {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​loai-san-pham.png |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​loai-san-pham.png |}}
  
-Để thêm loại sản phẩm ta cần hover vào "**cấu hình module**"​ để hiển thị submenu ​và click chọn "​**Loại sản phẩm**"​+Để thêm loại sản phẩm ta cần di chuyển con trỏ chuột ​vào "**Cấu hình module**"​ để hiển thị các menu con và nhấp chuột ​chọn "​**Loại sản phẩm**"​
  
 Quản lý thêm, sửa, xóa loại sản phẩm. Quản lý thêm, sửa, xóa loại sản phẩm.
Dòng 12: Dòng 12:
  
   * Tên loại sản phẩm.   * Tên loại sản phẩm.
 +  * Liên kết tĩnh : giúp tạo liên kết đến loại sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên loại sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại.
   * Chọn chủ đề: Khi mới tạo loại sản phẩm thì hệ thống chỉ cho phép tạo chủ đề chính, sau khi thêm loại sản phẩm sẽ cho phép chọn các chủ đề tương ứng. ​   * Chọn chủ đề: Khi mới tạo loại sản phẩm thì hệ thống chỉ cho phép tạo chủ đề chính, sau khi thêm loại sản phẩm sẽ cho phép chọn các chủ đề tương ứng. ​
-  * Liên kết tĩnh giúp tạo liên kết đến loại sản phẩm, tạo sự thân thiện ​cho các bộ máy tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên loại sn phẩhoặc bạcó thể tự chỉnh sửa lại.+  * Tính giá theoáp dụng ​cho chương trình giảm giá thông qua [[nukeviet4:​admin:​shops:​discount|quảlý giảm giá]]
   * Từ khóa : chính là từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.   * Từ khóa : chính là từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
   * Miêu tả : thông tin miêu tả về loại sản phẩm.   * Miêu tả : thông tin miêu tả về loại sản phẩm.
 +  * Hình minh họa: là hình ảnh địa diện cho loại sản phẩm.
 +  * Nội dung chi tiết: là phẩn mô tả chi tiết về loại sản phẩm.
 +  * Hiển thị nội dung chi tiết khi xem chủ đề: cho phép bạn hiển thị ở tất cả các trang thuộc chủ đề hoặc một số chủ đề hoặc không cho hiển thị ở bất kỳ chủ đề nào.
   * Quyền xem : cho phép đối tượng được xem loại sản phẩm này.   * Quyền xem : cho phép đối tượng được xem loại sản phẩm này.
 +  * Khoảng giá cho phép bạn lọc sản phẩm theo khoảng giá nhất định, tính năng này thuận tiện cho khách hàng khi vào một loại sản phẩm và lọc giá sản phẩm trong một khoảng nhất định. Phần này bạn có thể tự điền hoặc lấy thông tin [[nukeviet4:​admin:​shops:​setting|từ cấu hình Module]].
  
 4. Chọn “**Lưu thay đổi**” để lưu lại. 4. Chọn “**Lưu thay đổi**” để lưu lại.
Dòng 24: Dòng 29:
   * Vị trí: là vị trí hiển thị giữa các loại sản phẩm ngoài trang, cái nào trên cái nào dưới   * Vị trí: là vị trí hiển thị giữa các loại sản phẩm ngoài trang, cái nào trên cái nào dưới
   * Tên loại sản phẩm   * Tên loại sản phẩm
-  * Hiển thị tại trang chủ: là trường hợp cho phép hiển thị hay không hiển thị khi bạn cấu hình module "​**Cách hiển thị tại trang chủ**"​ ở dạng hiển thị theo loại sản phẩm {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​cau-hinh-loai-san-pham.png |}}. Nếu bạn cấu hình là có tức là cho phép hiển thị ngoài trang chủ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​hien-thi-loai-san-ham.png |}} hoặc ngược lại+  * Hiển thị tại trang chủ: là trường hợp cho phép hiển thị hay không hiển thị khi bạn cấu hình module "​**Cách hiển thị tại trang chủ**"​ ở dạng hiển thị theo loại sản phẩm {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​cau-hinh-loai-san-pham.png |}}. Nếu bạn cấu hình là có tức là cho phép hiển thị ngoài trang chủ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​hien-thi-loai-san-ham.png |}} hoặc ngược lại.
   * Cách thể hiện loại sản phẩm gồm có: "​**Hiển thị theo danh sách**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​hien-thi-theo-danh-sach.png |}} và "​**Hiển thị theo dạng lưới**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​hien-thi-theo-dang-luoi.png |}}   * Cách thể hiện loại sản phẩm gồm có: "​**Hiển thị theo danh sách**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​hien-thi-theo-danh-sach.png |}} và "​**Hiển thị theo dạng lưới**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​hien-thi-theo-dang-luoi.png |}}
   * Số liên kết là số lượng sản phẩm hiển thị tại trang chủ theo dạng "​**Hiển thị theo loại sản phẩm**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​so-lien-kiet-hien-thi.png |}}   * Số liên kết là số lượng sản phẩm hiển thị tại trang chủ theo dạng "​**Hiển thị theo loại sản phẩm**"​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​so-lien-kiet-hien-thi.png |}}
-  * Icon tin mới (ngày) +  * Icon tin mới (ngày) ​là thông báo trạng thái "​**Mới**"​ hiển thị trên trang chủ cho phép sau bao nhiêu ngày thì biểu tượng đó ẩn đi tính từ lúc đăng. {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​bieu-tuong-moi.png |}} 
- +==== Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau ====
-==== Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau====+
  
-**Bước 1:** Hover vào "​**Cấu hình module**"​, tính năng hover sẽ show ra các menu con+**Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột ​vào "​**Cấu hình module**"​ sẽ hiển thị ra các thành phần ​menu con.
  
-**Bước 2:** Hover sang submenu ​"​**Loại sản phẩm**"​. Tại đây sẽ hiện các loại sản phẩm đã có và form thêm loại sản phẩm+**Bước 2:** Bạn nhấp chuột chọn ​"​**Loại sản phẩm**"​. Tại đây sẽ hiện các loại sản phẩm đã có và form thêm loại sản phẩm.
  
-**Bước 3:** Nhập thông tin vào form điền thông tin. Nhập thông tin đầy đủ và click vào nút "​**Lưu thay đổi**"​+**Bước 3:** Nhập thông tin vào form điền thông tin. Nhập thông tin đầy đủ và nhấp chuột ​vào nút "​**Lưu thay đổi**"​.
  
 ==== Để sửa hoặc xóa loại sản phẩm ==== ==== Để sửa hoặc xóa loại sản phẩm ====
  
-**Bước 1:** Hover vào "​**Cấu hình module**",​ tính năng hover sẽ show ra các menu con+**Bước 1:** Hover vào "​**Cấu hình module**",​ tính năng hover sẽ show ra các menu con.
  
-**Bước 2:** Hover sang submenu "​**Loại sản phẩm**"​. Tại đây sẽ hiện các loại sản phẩm đã có và form thêm loại sản phẩm+**Bước 2:** Hover sang submenu "​**Loại sản phẩm**"​. Tại đây sẽ hiện các loại sản phẩm đã có và form thêm loại sản phẩm.
  
-**Bước 3:** Bạn chọn loại sản phẩm hiện có và click vào sửa và xóa+**Bước 3:** Bạn chọn loại sản phẩm hiện có và nhấp chuột ​vào sửa và xóa.
nukeviet4/admin/shops/cat.1435632928.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 02:55 do thinhvn