Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:cat

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Loại sản phẩm

Để thêm loại sản phẩm ta cần hover vào “cấu hình module” để hiển thị submenu và click chọn “Loại sản phẩm

Quản lý thêm, sửa, xóa loại sản phẩm.

1. Quản lý thêm, sửa, xóa loại sản phẩm.

2. Để thêm loại sản phẩm nhập các thông tin sau :

3. Tên loại sản phẩm.

  • Chọn chủ đề: Khi mới tạo loại sản phẩm thì hệ thống chỉ cho phép tạo chủ đề chính, sau khi thêm loại sản phẩm sẽ cho phép chọn các chủ đề tương ứng.
  • Liên kết tĩnh : giúp tạo liên kết đến loại sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên loại sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại.
  • Từ khóa : chính là từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả : thông tin miêu tả về loại sản phẩm.
  • Quyền xem : cho phép đối tượng được xem loại sản phẩm này.

4. Chọn “Lưu thay đổi” để lưu lại.

Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Hover vào “Cấu hình module”, tính năng hover sẽ show ra các menu con

Bước 2: Hover sang submenu “Loại sản phẩm”. Tại đây sẽ hiện các loại sản phẩm đã có và form thêm loại sản phẩm

Bước 3: Nhập thông tin vào form điền thông tin. Nhập thông tin đầy đủ và click vào nút “Lưu thay đổi

Để sửa hoặc xóa loại sản phẩm

Bước 1: Hover vào “Cấu hình module”, tính năng hover sẽ show ra các menu con

Bước 2: Hover sang submenu “Loại sản phẩm”. Tại đây sẽ hiện các loại sản phẩm đã có và form thêm loại sản phẩm

Bước 3: Bạn chọn loại sản phẩm hiện có và click vào sửa và xóa

nukeviet4/admin/shops/cat.1435631918.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/30 02:38 bởi thinhvn