Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:cat

Đây là một phiên bản cũ cùa văn bản!


Loại sản phẩm

Để thêm loại sản phẩm ta cần hover vào “cấu hình module” để hiển thị submenu và click chọn “Loại sản phẩm

Quản lý thêm, sửa, xóa loại sản phẩm.

  1. 1 Quản lý thêm, sửa, xóa loại sản phẩm.
  2. 2 Để thêm loại sản phẩm nhập các thông tin sau :
  3. 3 Tên loại sản phẩm.
  • Chọn chủ đề: Khi mới tạo loại sản phẩm thì hệ thống chỉ cho phép tạo chủ đề chính, sau khi thêm loại sản phẩm sẽ cho phép chọn các chủ đề tương ứng.
  • Liên kết tĩnh : giúp tạo liên kết đến loại sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên loại sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại.
  • Từ khóa : chính là từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả : thông tin miêu tả về loại sản phẩm.
  • Quyền xem : cho phép đối tượng được xem loại sản phẩm này.

4 Chọn “Lưu thay đổi” để lưu lại.

nukeviet4/admin/shops/cat.1435376385.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 03:39 bởi thinhvn